Yafahamu Mawazo na Mipango ya Mungu Kwako

Utangulizi

Mungu daima anawaza Mema na Anampangia Mtu Mambo mema.

Kama mtu ataenda katika njia ambayo Ipo katika mipango na mapenzi ya Mungu basi atapokea yale mema Mungu aliyopanga Kwake.

Lakini kama mtu ataishi kwa kufuata mapenzi yake mwenyewe basi atapoteza yale mema Aliyopangiwa.

Mbele ya mtu kuna njia nzuri na mbaya, ni shauri yako sasa uchague nzuri au Mbaya. Nzuri ni kuchagua kuishi kama Mungu anavyotaka na Mbaya ni Kutokuishi kama Mungu anavyotaka.

Mungu Daima Anawaza Mema na Anampangia Mtu Mambo Mema

Mungu ni mwenye upendo, huruma, na hekima isiyo na kifani. Anatufikiria na kutupangia mema kila wakati. Hili ni jambo ambalo linaonekana wazi katika maandiko matakatifu. Mungu anataka tuishi maisha ya baraka, amani, na furaha. Hata hivyo, ili tuweze kupokea baraka hizi, ni muhimu tuishi kulingana na mapenzi na mipango yake.

Mungu Anawaza Mema Kila Wakati

Jeremia 29:11 inatukumbusha upendo na nia njema ya Mungu kwa watu wake:
“Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.” (Jeremia 29:11)

Hii inathibitisha kwamba Mungu anafikiria mema kwa ajili yetu. Anataka tuishi kwa amani na matumaini, lakini ni lazima tufanye sehemu yetu kwa kufuata njia zake.

Kufuata Mipango ya Mungu

Tunapochagua kuishi kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu, tunajiweka katika nafasi ya kupokea baraka zake zote. Zaburi 37:4 inasema:
“Jifurahishe kwa Bwana, Naye atakupa haja za moyo wako.” (Zaburi 37:4)

Hii inaonyesha kwamba Mungu anajali haja zetu na anataka kutubariki. Ni lazima tuweke furaha yetu kwake na kuishi kulingana na mapenzi yake.

Hatari ya Kufuatilia Mapenzi Yetu Wenyewe

Mithali 14:12 inasema:
“Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, Lakini mwisho wake ni njia za mauti.” (Mithali 14:12)

Tunapofuata mapenzi yetu wenyewe, tunaweza kupotea na kujikuta katika hali mbaya. Kila wakati tunahitaji mwongozo wa Mungu ili kuepuka njia zinazoweza kuleta matatizo na maafa katika maisha yetu.

Uchaguzi ni Wetu

Kila mmoja wetu ana uchaguzi wa kufanya: kufuata njia nzuri au mbaya. Njia nzuri ni kuchagua kuishi kama Mungu anavyotaka. Kumbukumbu la Torati 30:19 inasema:
“Nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana; basi chagua uzima, ili uwe hai, wewe na uzao wako.” (Kumbukumbu la Torati 30:19)

Mungu anatupatia uchaguzi wa kufuata njia zake na kupokea uzima na baraka, au kuishi kwa kufuata mapenzi yetu na kupata mauti na laana.

Mifano Halisi ya Watu Waliopokea Mema kwa Kufuata Mapenzi ya Mungu

 1. Noa:
  Noa alitii amri ya Mungu ya kujenga safina, na kwa kufanya hivyo, alilinda familia yake na wanyama wakati wa gharika. (Mwanzo 6:13-22)
 2. Ibrahimu:
  Ibrahimu alionyesha imani kuu kwa kumtii Mungu alipomtoa mwanawe Isaka kama sadaka. Mungu alimbariki na kumfanya kuwa baba wa mataifa mengi. (Mwanzo 22:1-18)
 3. Yusufu:
  Yusufu alikumbana na mateso mengi, lakini alibaki mwaminifu kwa Mungu. Mwishowe, Mungu alimwinua na kumfanya kuwa mfalme wa pili kwa ukubwa katika Misri, akiponya familia yake kutokana na njaa. (Mwanzo 37-50)
 4. Musa:
  Musa alitii wito wa Mungu wa kuwaongoza Waisraeli kutoka utumwani Misri hadi nchi ya ahadi. Kwa utii wake, Mungu aliwapa Waisraeli uhuru. (Kutoka 3:1-22)
 5. Yoshua:
  Yoshua alifuata maagizo ya Mungu kwa ujasiri na kuwaongoza Waisraeli katika ushindi dhidi ya Yeriko. (Yoshua 6:1-20)
 6. Gideoni:
  Gideoni aliongoza jeshi dogo la wanaume 300 dhidi ya jeshi kubwa la Wamidiani kwa ujasiri na utii kwa Mungu, na walipata ushindi mkubwa. (Waamuzi 7:1-25)
 7. Daudi:
  Daudi alimtumaini Mungu alipompiga Goliathi kwa imani. Mungu alimwinua kuwa mfalme wa Israeli na kumbariki kwa namna nyingi. (1 Samweli 17:45-50)
 8. Danieli:
  Danieli aliendelea kumwomba Mungu licha ya amri ya mfalme kinyume na maombi. Mungu alimlinda katika tundu la simba na kumwinua juu katika utawala wa Babeli. (Danieli 6:10-23)
 9. Esta:
  Esta alionyesha ujasiri na imani kwa kuwaomba Waisraeli wafunge na kuomba kabla ya kwenda kwa mfalme kuomba ulinzi kwa watu wake. Mungu aliokoa Waisraeli kupitia yeye. (Kitabu cha Esta)
 10. Maria:
  Maria alikubali kuwa mama wa Yesu kwa utii na unyenyekevu, akichukua jukumu kubwa la kumlea Mkombozi wa ulimwengu. (Luka 1:26-38)

Hitimisho

Mungu daima anawaza mema na anampangia mtu mambo mema. Kama mtu ataenda katika njia ambayo ipo katika mipango na mapenzi ya Mungu, basi atapokea yale mema Mungu aliyopanga kwake. Lakini kama mtu ataishi kwa kufuata mapenzi yake mwenyewe, basi atapoteza yale mema aliyopangiwa. Mbele ya kila mmoja wetu kuna njia nzuri na mbaya. Uchaguzi ni wetu sasa kuchagua nzuri au mbaya. Njia nzuri ni kuishi kama Mungu anavyotaka, na njia mbaya ni kutokuishi kama Mungu anavyotaka. Kumbuka, Mungu ana mipango myema kwa ajili yetu, na ni kwa kufuata mapenzi yake ndipo tunapoweza kuzipokea baraka zote ambazo ametuandalia.

Melkisedeck Leon Shine

Editor: Melkisedeck Leon Shine. About Me | Contact Me | LinkedIn | TikTok | WhatsApp

Read and Write Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart